תנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר של ד"ר חנן גזית gamescademy.com

מבקר נכבד,

כללי

הכניסה והשימוש באתר ד”ר חנן גזית gamescademy.com (להלן: "ד”ר חנן גזית") gamescademy.com (להלן: "האתר") הנם בכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן, ומהווים הסכמה חד משמעית להוראות ותנאים אלו וכן התחייבות לפעול לפיהם.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומובהר כי כל הנאמר בהם מתייחס ופונה לשני המינים בצורה שווה.

תנאי השימוש – הסכם משפטי מחייב

זכויות יוצרים

אתר זה הנו בבעלות ד”ר חנן גזית וזכויות היוצרים לגביו, לרבות שמו, עיצובו, המידע המוצג בו ותכניו שייכים לד"ר חנן גזית ולצדדים שלישיים מהם קיבל ד”ר חנן גזית היתר כדין.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשנות ולעשות כל שימוש מסחרי ו/או לא מסחרי בשום אמצעי אלקטרוני, מכני וכל אמצעי אחר במידע המוצג באתר ללא קבלת אישור מפורש מטעם ד”ר חנן גזית מראש ובכתב.
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר gamescademy.com ובשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידי המשתמשים באתר) שייכים באופן בלעדי לד"ר חנן גזית (להלן – בעל האתר).

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר, לעשות כל שימוש מסחרי ו/או לא מסחרי בשום אמצעי אלקטרוני, מכני וכל אמצעי אחר, במידע המוצג באתר או בחלק מן האתר, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, ללא קבלת אישור מפורש מטעם ד”ר חנן גזית מראש ובכתב.

הינך רשאי להשתמש בתכנים המופיעים באתר בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים של האתר gamescademy.com באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתו המפורשת, מראש ובכתב של בעל האתר, כפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן).

הנך רשאי להשתמש בתכני באתר gamescademy.com למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך אתר gamescademy.com לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.

אין לקשר לתכנים באתר gamescademy.com שאינם דף הבית של האתר ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור יהיה לדף אינטרנט ב- “gamescademy.com” במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו ב- “gamescademy.com”.
כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר המקשר לאתר – “gamescademy.com” להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.

הגבלת אחריות

המידע מוצג באתר כמות שהוא (AS IS) ועשוי להשתנות מעת לעת. הגם שלמיטב ידיעתנו המידע המוצג באתר מבוסס, אמין ונכון, ד”ר חנן גזית לא יישא בכל אחריות לשלמות המידע המוצג באתר, דיוקו ,אמיתותו, נכונותו, עדכניותו ו/או התאמתו לכל צורך ספציפי ו/או מטרה מסוימת וכן לכל אי שימוש בשירות מכל סיבה שהיא, לרבות כתוצאה מהשמטת מידע מהאתר, מכשלים ברציפות הופעת האתר, מחוסר זמינות האתר ו/או המידע שבו לשימוש, מגישה שאינה מורשית למחשביה, משינוי בזמני תגובת האתר, מהפסקת הופעתו של מידע מסוים באתר ומהפסקת הופעתו של האתר כליל ומכל שימוש אחר באתר שלא בהתאם להוראות שימוש אלו.

השימוש באתר ובמידע המוצג בו הינם באחריותו הבלעדית של המשתמש, והמשתמש באתר מוותר בזאת על כל דרישה, טענה ו/או תביעה בקשר למידע המוצג בו, לרבות לעניין שלמותו, דיוקו, אמיתותו, נכונותו, עדכניותו ו/או התאמתו לכל צורך ספציפי ו/או מטרה מסוימת.

בעל האתר או כל גורם הקשור בו לא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מאתר gamescademy.com ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את בעל האתר בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.
באתר מתפרסמים לעיתים גם תכנים שמקורם בגולשי האתר. לאתר אין חובה לפרסם את התכנים הנמסרים אליו, אלא על פי שיקול דעת בלעדי של עורך ובעל האתר. בעל האתר אינו נושא בכל אחריות לתכנים האלה, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שמסרם לפרסום.

קישורים ותוכנות

קישורים (LINK) לאתרים אחרים המופיעים באתר זה מופיעים לצרכיי נוחותו של המשתמש בלבד, וד”ר חנן גזית אינו אחראי לתכנים ו/או לשירותים המופיעים באותם אתרים המקושרים לאתר זה ופעילות האתר המקושר, ואינה אחראית לנזק העלול להיגרם ו/או ייגרם כתוצאה ישירה ו/או עקיפה של שימוש ו/או הסתמכות על אותם אתרים מקושרים. אין לראות את ד”ר חנן גזית כאילו המליץ על ו/או העדיף את אותם אתרים מקושרים, לרבות מוצריהם ו/או השירותים הניתנים בהם.
תוכנות ו/או קבצים הניתנים להורדה דרך האתר הנם לצרכיי נוחות המשתמש בלבד, וד”ר חנן גזית ו/או יצרן התוכנה ו/או הקובץ אינם אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר עלול להיגרם למשתמש ו/או צד אחר כלשהוא כתוצאה מהורדת התוכנה והשימוש בה.

שמירת מידע ושינוי הוראות שימוש

המשתמש מסכים כי המידע אשר יימסר על ידו באתר עשוי להישמר במאגרי המידע של ד”ר חנן גזיתו/או צד שלישי כלשהו, והוא מסכים כי המידע על פעילותו יבוקר וינותח לצרכי התאמת השרות לצרכיו וכן לצרכיי החלטה בדבר מתן שירותים שונים בעתיד.
ד”ר חנן גזית שומר לעצמו את הזכות ואת שיקול הדעת הבלעדי לשנות מעת לעת את תנאי והוראות השימוש באתר, וזאת מבלי ליתן על כך כל הודעה מפורשת, והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשר לשינוי כאמור. שינוי כזה יחייב את המשתמש החל ממועד פרסומו באתר או ממועד קבלת הודעה על כך מד”ר חנן גזית בדרך אחרת, לפי המוקדם.

שיפוי

המשתמש מתחייב בזאת לשפות את ד"ר חנן גזית, או מי מטעמו בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרם כתוצאה משימוש שלא כדין באתר ו/או שלא בהתאם לתנאי השימוש.

מקום השיפוט

השימוש באתר זה כפוף לדיני מדינת ישראל ללא כללי המשפט הבינלאומי הפרטי, וכל טענה ו/או תביעה באשר היא אשר תוגש בקשר עם אתר זה, תתברר בבית המשפט המוסמך בתל אביב, ישראל, לו מוקנית סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור לבירורן של טענות ו/או תביעות כאמור.

תנאים כלליים

האמור בתנאי השימוש מבטא באופן מלא וממצה את כל הנושאים והעניינים הנדונים בו או הקשורים לשימוש באתר, וגובר על כל מצג, פרסום, נוהג, מכתבי כוונות או התחייבות, וכל מסמך אחר, בנושאים ובעניינים האמורים.
התנהגותנו או הסכמתנו לסטות, מתנאי כלשהו של תנאי השימוש, במקרה מסוים ובסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ואין ללמוד ממנה גזירה שווה לכל מקרה בעתיד ולא תחשב כויתור על איזו מתנאי השימוש או על פי דין, ו/או כויתור, או הסכמה מצידנו לאיזו הפרה או אי קיום תנאי כלשהו, אלא אם-כן נעשו במפורש ובכתב.
אם ייקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו חוקי, אינו תקף או אינו בר אכיפה, הרי שאותו חלק יחשב כמוחלף בסעיפים תקפים אחרים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם.
אין בתנאי השימוש כדי להקנות למשתמשים או לצדדים שלישיים זכויות שלא הוקנו להם במפורש על פי תנאי השימוש או על פי הדין.